Barion Pixel

Hívj minket:

06 70 384 7531

Írj nekünk:

peti@puretonemusic.hu

Gyere el hozzánk:

1117 Budapest, Budafoki út 111-113

Általános Szerződési Feltételek

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

 

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a

Szolgáltató: 

Név: Bognár Péter Egyéni Vállalkozó

Cím: 9023 Győr, Magyar utca 3.

Nyilvántartási szám: 55376550

Adószám: 56701539128

Képviseli: Bognár Péter

E-mail: peti@puretonemusic.hu

Weboldal: https://puretonemusic.hu

Telefonszám: +36 70 384 7531

mint szolgáltató (továbbiakban: a „Szolgáltató”),

és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan szolgáltatásra, amelyet a Szolgáltató a https://puretonemusic.hu honlapon bemutat.

A jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatások kereteit A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozza.

A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem hozzáférhető. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § alapján törlésre kerül.

A szerződés nyelve magyar.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások

A Szolgáltató az alábbi szolgáltatást nyújtja, amelyet a weboldalán lehet megvásárolni:

Zenei workshopok, zenei kurzusok és zene tanfolyamok.

A Szolgáltató honlapján bankkártyás fizetéssel lehet helyjegyet vásárolni a Szolgáltató által tartott zenei workshopokra, zenei kurzusokra.

3. A megrendelés menete

  1. A megfelelő zenei workshop, zenei kurzus kiválasztása a megrendelő űrlapon.
  2. A vásárláshoz szükséges adatok kitöltése a megrendelő űrlapon.
  3. A jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak elfogadása.
  4. A megrendelés elküldése.
  5. Bankkártyás fizetés.
  6. A megrendelés visszaigazolása emailben.

Az adásvételi szerződés létrejötte:

Ha a felhasználó megrendelést küld a https://puretonemusic.hu oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)

A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. 

A szerződés magyar nyelven jön létre elektronikus formában. A felhasználó számára ezt emailben küldjük ki. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. A zenei workshopok, zenei kurzusok leírását a felhasználók megtekinthetik a https://puretonemusic.hu oldalain.

Kérjük, a megrendelés leadása előtt tekintse át jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót.

A vásárlás befejezéséhez a jelölőnégyzet kipipálásával a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megértette és elfogadja, valamint hozzájárul az abban foglalt adatkezeléshez.

Kérjük, az elküldés előtt ellenőrizze, hogy megrendelése mindenben megfelel-e szándékának. Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy nem érkezett meg a visszaigazoló e-mail, kérjük azt haladéktalanul, jelezze felénk az peti@puretonemusic.hu e-mail címen!

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.

A megvásárolható termékek díjának megfizetését bizonyos esetekben banki átutalással is lehet teljesíteni.

4. Adatbeviteli hibák kijavítása

Az adatbeviteli hibák javítására a Megrendelés elküldésére szolgáló gombra történő kattintás előtt bármikor lehetőség van.

Amennyiben a megrendelés elküldését követően szeretne bármin változtatni, úgy azt kérjük, haladéktalanul jelezze felénk az peti@puretonemusic.hu e-mail címen, vagy bármikor a megrendelés visszaigazoló e-mailre küldött válasz e-mailben.

5. Vételár

A vételár mindig a kiválasztott Szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely alanyi adómentes összeg, így a végső vételár.

A Weboldalakról megrendelhető Szolgáltatás árának változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt Szolgáltatásra nem vonatkozik.

6. A termék

A megvásárolható zenei workshopok, zenei kurzusok, zene tanfolyamok a https://puretonemusic.hu weboldalon találhatóak. A zenei workshop, zenei kurzus időpontok szintén a https://puretonemusic.hu oldalain olvashatók.

Amennyiben további kérdése merülne fel a zenei workshopokkal, zenei kurzusokkal kapcsolatban, zenei tanfolyamokkal úgy kérjük, azt írja meg nekünk az peti@puretonemusic.hu e-mail címre.

7. Fizetési feltételek

A fizetés módja bankkártyás fizetés vagy banki átutalás.

Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Stripe Payments Europe, Limited a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény.

A sikeres fizetést követően a Megrendelő e-mailben kapja meg a sikeres fizetés részleteit, illetve a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkat.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Megrendelőt azonnal, de legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni.

Bármely okból felmerülő részleges teljesítésre kizárólag a Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

Minden esetben elektronikus számlát küldünk a sikeres fizetést követően. Amennyiben nem találná az elektronikus számláját tartalmazó e-mailt, kérjük, azonnal jelezze felénk, és mi pótoljuk.

8. Elállás joga

Amennyiben a Megrendelő, a Megrendelő által kifizetett Szolgáltatás kezdő időpontjához képest 72 órán kívül kíván élni az elállási jogával, úgy a Szolgáltatás vételárának visszatérítését Szolgáltató 14 munkanapon belül végrehajtja.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a zenei workshopokat 4 főnél kevesebb Megrendelő esetén elhalassza vagy lemondja.

Amennyiben a Megrendelő, a Megrendelő által kifizetett Szolgáltatás kezdő időpontjához képest 72 órán belül kíván élni az elállási jogával, úgy a Szolgáltatás vételárának visszatérítését Szolgáltató megtagadhatja, illetve egyéb kompenzációt ajánlhat fel Megrendelő számára.

Megrendelő tudomásul veszi, ha Megrendelő a Szolgáltató által rendezett eseményen nem vesz részt, Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni az eseményre Megrendelő által befizetett részvételi díj összegét. Kivételt képez ez alól, ha Megrendelő orvosi igazolással igazolja elállását. Ha az esemény Szolgáltató miatt nem tud megvalósulni, az esemény díjának része vagy teljes egésze visszafizetésre kerül Megrendelő számára időarányosan.

A zenei tanfolyam díjának befizetésével Megrendelő elfogadja jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő elveket.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

9. Békéltető Testület

Önnek lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató székhelye alapítja meg. A fogyasztó kérelmében azonban megjelölhet más békéltető testületet is, ilyen esetben a megjelölt békéltető testület az illetékes.

Az eljárásról bővebben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben vagy a békéltető testület honlapján olvashat.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

10. Panaszügyintézés

A panaszát igyekszünk a bejelentést követően azonnal orvosolni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az peti@puretonemusic.hu e-mail címen.

11. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita békés úton nem rendeződik, a 9. és 10. pontban foglaltakon kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat ellátó járási hivatalnál: A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: jarasinfo.gov.hu Bővebb információt a fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon találnak.

A fogyasztónak bírósági eljárás kezdeményezésére is lehetősége van.

12. Szerzői jogvédelem

A Weblapokon megjelenített valamennyi tartalom (pl: tudásanyagok, tréningek, előadás, módszer, szöveg, cikk, blogbejegyzés, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogvédelem alatt áll. Annak jogosulatlan felhasználása (pl: másolása, terjesztése) büntetőeljárás megindítását és teljes körű kártérítési eljárást von maga után. A fentiek megsértése esetén sérelemdíj kerül érvényesítésre. A Szolgáltató jogosult a sérelemdíjon túlmenő mindennemű kártérítési igény érvényesítésére is.

Bizonyos fent hivatkozott anyagok felhasználására a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség. Kérjük, ilyen igény esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az peti@puretonemusic.hu e-mail címen.

13. Adatvédelem

A Szolgáltató a személyes adatok kezelésekor az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el. A Weblapokon történő adatkezeléséről szóló tájékoztató itt érhető el: https://puretonemusic.hu/adatkezelesi-tajekoztato

14. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Megrendelőinket a weboldalon tájékoztatjuk.

A Weboldalon történő megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware védelmi szoftvereket, friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit. A Szolgáltató a fentiekből eredő mindennemű felelősséget és kártérítést kizár.

Budapest, 2023. 03. 01